МАРВИТ ООД осигурява на своите клиенти легализация и заверка на документи в сектор „Легализации и заверки” в отдел „Административно обслужване на гражданите” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи. 

Легализацията на документи се различава от лицензиран превод. Тя представлява удостоверяване автентичността на даден документ от издаващата държава. При превода заклет преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Съответно за да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат легализирани. Легализацията може да е с Апостил (Apostille) или без, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от Министерство на външните работи на България.

Какво е Апостил (Apostille)?

Апостил (Apostille) представлява заверка на документ, с която се удостоверява, че същият е автентичен. Това е многостранна спогодба по силата на Хагската конвенция от 1961 г. Най-общо казано, когато някоя държава, страна по тази спогодба, легализира един документ с поставянето на тази заверка Апостил, другите страни по конвенцията са длъжни да приемат този документ за автентичен, без последващи заверки и легализации от посолства, консулства и др. Документите, които подлежат на легализация с Апостил, са съдебни документи (свидетелство за съдимост, решения и др.), общински документи (за гражданско състояние – акт за раждане, удостоверение за семейно положение, др.), нотариални актове и др.

Апостилът може да бъде под формата на печат върху документа или като неделимо прикачен сертификат – независимо от формата винаги съдържа определените реквизити и има еднаква сила.

Държави, с които Република България има сключен договор за  за правна помощ – Апостил не се изисква.

С някои държави България има сключен договор за правна помощ и за тях Апостил не е нужен. Това са следните държави: Австрия, Алжир, Азербейджан, Армения, Беларус, Виетнам, Грузия, Италия, Йемен, Кипър, КНДР, Куба, Кувейт, Либия, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска Федерация, Сирийска Арабска Република, Сърбия, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Чехия, Словакия.

Нужен ли е превод, когато правим легализация?

Документите, оформени с Апостил или издадени от държава от горния списък, трябва да бъдат с превод на български език от лицензирана фирма. За документи, издадени от държави, които не са страна по Хагската конвенция и България няма договор за правна помощ, трябва да:
– са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава
– щемпелът на министерството на тази държава трябва да бъде удостоверен/легализиран от съответното българско дипломатическо или консулско представителство.

Легализация на български документи

Легализацията на българските документи става според горните изисквания, като за конкретните документи има специфични изисквания относно начина им на издаване, оформяне на превода и др.

Например:

Диплома за висше образование – състои от два документа – диплома и приложение. Легализацията се прави на оригинала или на нотариално заверено копие на дипломата.

Диплома за средно образование – дипломата за средно образование се легализира по същия начин като дипломата за висше образование, като разликата е, че тук липсва приложение и документът за легализация е един.

Студентско уверение – при него се заверява оригинала – трябва да е вписана образователната степен – Бакалавър, Магистър или Специалист и за коя държава да послужи. 

Удостоверение за раждане (Акт за раждане) – легализира се дубликат, а не оригинал, на който общината е поставила правоъгълен печат на гърба, койта удостоверява подписите и печатите върху документа. Т.е. когато си вадите дубликата от общината, отбележете, че Ви трябва за легализация и ще Ви бъде поставен правоъгълен печат на гърба.

Удостоверение за семейно положение/ Удостоверение за брак – легализацията следва същите изисквания като Удостоверението за раждане, отново Ви обръщаме внимание, че печатът на гърба е задължителен. Липсата му води до отказ за легализация! 

Свидетелство за съдимост – легализира се оригинал /валиден 6 месеца/, който следва да съдържа подпис на секретар и съдия. Имайте предвид, че при издаване на свидетелството, трябва да посочите, че Ви е нужно за чужбина, за да бъде подписано и от съдия! Ако липсва втория подпис, свидетелството не подлежи на легализация.